Regulamin wolontariatu – przeczytaj koniecznie!

REGULAMIN WOLONTARIATU

FUNDACJI „NA POMOC ZWIERZĘTOM”

Organizacja wolontariatu odbywa się na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz.U.2010.234.1536 – j.t.)

Rozdział I

Postanowienia Ogólne
1. Regulamin określa formę i zasady świadczonego wolontariatu w zakresie działań statutowych Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”.
2. Wolontariat jest skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na terenie powiatu wałbrzyskiego, chcących aktywnie i nieodpłatnie włączyć się w działania wynikające ze statusu Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”.
3. Wolontariuszem może zostać osoba nie mająca przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy przy zwierzętach.
4. Pracę wolontariuszy organizuje i prowadzi Fundacja „Na Pomoc Zwierzętom”
z siedzibą w Boguszowie – Gorcach, ul. 1-go Maja 45/9, 58-371 Boguszów – Gorce

KRS:0000517389, REGON 022469889 , NIP 8862984300,
której przedstawicielem jest Joanna Katarzyna Sobina.
5. Fundacja „Na Pomoc Zwierzętom” ponosi odpowiedzialność za świadczenia wykonywane
w ramach wolontariatu.

Rozdział II

Cele wolontariatu

6. Wspieranie działań statutowych Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” w tym:

–  niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom;

–  wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt;

–  udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym;

–  działalność edukacyjna w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym
lub okrutnie traktowanym;

– wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii;

–  ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

–  działanie na rzecz humanitarnego traktowanego zwierząt;

– zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
7. Kształtowanie właściwych postaw społecznych w stosunku do zwierząt.

Rozdział III

Obowiązki organizatora wolontariatu

8. Organizator wolontariatu zobowiązany jest do:

– zawarcia pisemnych umów z wolontariuszami;

– przeszkolenia wolontariuszy w zakresie BHP i postępowania ze zwierzętami;

– przeszkolenia wolontariuszy w zakresie praw i obowiązków wolontariusza;
9. Ponadto organizator wolontariatu ma obowiązek:

– na żądanie wolontariusza potwierdzić na piśmie treść porozumienia zawartego z wolontariuszem, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym
o zakresie wykonywanych świadczeń; organizator może również na prośbę wolontariusza wydać pisemną opinię o wykonaniu przez niego świadczeń;

– poinformować wolontariuszy o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym
z wykonywanymi świadczeniami;

– poinformować wolontariuszy o przysługujących im prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność do tych informacji.

Rozdział IV

Podjęcie współpracy przez wolontariusza
10. Osoba zainteresowana przystąpieniem do wolontariatu składa wypełnioną Ankietę Wolontariusza organizatorowi wolontariatu, tj. Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” z siedzibą
w Boguszowie – Gorcach, ul. 1-go Maja 45/9, 58-370 Boguszów-Gorce – załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
11. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszeń przez organizatora wolontariatu, kandydat, przed podpisaniem umowy wolontariatu  zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
12. Kandydat uzyskuje status wolontariusza z chwilą podpisania umowy wolontariatu
z organizatorem wolontariatu tj. Fundacją „Na Pomoc Zwierzętom”.

Wzór umowy wolontariatu  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
13. Wolontariusz otrzymuje identyfikator wolontariusza lub legitymację inspektora, który/ą
ma obowiązek zakładać/nosić przy sobie podczas wykonywania swoich obowiązków.
14. Przed przystąpieniem do czynności w ramach świadczeń wolontriackich, wolontariusz ma
obowiązek uczestniczyć w szkoleniu w zakresie BHP i postępowania ze zwierzętami oraz
w zakresie praw i obowiązków wolontariusza.

Rozdział V

Obowiązki wolontariusza

15. Wolontariusz zobowiązany jest do:

– wykonywania czynności wolontariackich zgodnie z ustalonym harmonogramem świadczeń przez

organizatora wolontariatu tj. Fundację „Na Pomoc Zwierzętom”;

– przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
Regulaminu wolontariatu Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”;

– wykonywania świadczonej nieodpłatnie i dobrowolnie pracy w sposób sumienny i staranny oraz stosowania się do poleceń i uwag organizatora wolontariatu tj. Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” reprezentowanej przez Joannę Katarzynę Sobinę, bądź osobę przez nią upoważnioną na piśmie;

– przestrzegania zasad współżycia społecznego.

16. Do obowiązków wolontariusza należą ponadto:

– zgłaszanie wszystkich problemów, uwag i zapytań związanych z pracą wolontariusza bezpośrednio do Joanny Katarzyny Sobiny – Prezesa Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”;

– czynne współuczestniczenie w działaniach na rzecz zwierząt prowadzonych przez
Fundację „Na Pomoc Zwierzętom”;

– czynne uczestniczenie w akcjach promujących Fundację „Na Pomoc Zwierzętom”;

– czynne uczestniczenie w akcjach kwestowania na rzecz zwierząt – podopiecznych
Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”;

– czynne uczestniczenie przy przygotowaniu zwierząt do adopcji (socjalizacja);

– czynne szukanie domów zastępczych dla zwierząt wymagających specjalnej troski;

– uczestniczenie w szkoleniach oraz spotkaniach wolontariuszy;

– zakładanie otrzymanego identyfikatora/legitymacji na czas udziału w przedsięwzięciach (akcjach, zbiórkach, spotkaniach, spacerach, interwencjach.), organizowanych w ramach wolontariatu przez Fundację „Na Pomoc Zwierzętom”;

– zgłaszanie przedstawicielowi Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” zagubienia lub kradzieży

identyfikatora/legitymacji wolontariusza/inspektora;

– regularnego zapoznawania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej
Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”, profilu Facebookowym (w tym grupie, wydarzeniach i itp.)  oraz informacjami wysyłanymi wolontariuszom bezpośrednio na ich adres e-mailowy lub telefon komórkowy;

– zgłaszanie organizatorowi wolontariatu wszelkich niepokojących informacji o kondycji zwierząt;

– zgłaszanie organizatorowi wolontariatu niemożności podjęcia działań na skutek choroby,
bądź innych poważnych wydarzeń losowych.

17. Wolontariuszowi nie wolno, bez wiedzy i zgody organizatora wolontariatu tj. Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”;

– wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z interwencjami

– wyprowadzać psów poza teren wybiegu Fundacji;

– samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności niewymienionych w Regulaminie.

Rozdział VI

Prawa wolontariusza

18. Wolontariuszowi przysługuje prawo do:

– zaświadczenia o pracy wolontariackiej wykonywanej na rzecz Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”;

– otrzymywania materiałów edukacyjnych na temat wolontariatu  oraz udziału w szkoleniach,  jeśli takie będą organizowane;

– wychodzenia z inicjatywą odnośnie działań służących realizacji celów wolontariatu w zakresie działań Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” – po uprzednim przedstawieniu jej Prezesowi Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” – Joannie Katarzynie Sobinie

Rozdział VII

Zakończenie współpracy
19. Współpraca z Fundacją „Na Pomoc Zwierzętom” może być wypowiedziana przez

wolontariusza z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
20. Współpraca z wolontariuszem może być rozwiązana przez Fundację „Na Pomoc Zwierzętom” ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  1. a) niestosowania się wolontariusza do zapisów Regulaminu wolontariatu;
  2. b) podejmowania przez wolontariusza samowolnych działań bez wiedzy i zgody organizatora wolontariatu tj. Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”;
  3. c) niepodejmowania przez niego żadnego działania w ramach umowy wolontariatu przez okres jednego miesiąca bez usprawiedliwienia;
  4. d) działania na szkodę Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” oraz narażania jej na utratę zaufania publicznego.21. Po rozwiązaniu porozumienia o współpracy wolontariusz jest zobowiązany do zwrócenia
    w ciągu 7 dni wszystkich dóbr, z których korzystał (w tym identyfikatora/legitymacji wolontariusza/inspektora) – będących własnością Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” .

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe
22. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.napomoczwierzetom.org.
23. Informacje o każdej zmianie w regulaminie wolontariatu będą zamieszczane na stronie internetowej www.napomoczwierzetom.org.
24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 roku i obowiązuje do odwołania lub do momentu ustanowienia nowego.

Post Author: admin